ห้องปฏิบัติการ

05

ห้องปฏิบัติการ ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตารางเมตร
ห้องปฏิบัติการ ขนาดพื้นที่ 61-100 ตารางเมตร
ห้องปฏิบัติการ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 100 ตารางเมตร