Press Release

>Press Release >สส. ร่วมมือ ม.มหิดล พัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทย
สส. ร่วมมือ ม.มหิดล พัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทย

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2567) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์) สร้างความร่วมมือ เสริมสร้างศักยภาพบุคคลากร พัฒนาการความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่สังคมไทย โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน พร้อมด้วยนายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระดับโลก เช่น การเกิดพายุภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และประเทศไทยกำลังเผชิญกับความร้อนที่สุดขั้วในช่วงฤดูร้อนนี้ จึงได้มีความพยายามที่จะรับมือกับความเสี่ยงและการป้องกันความเสียหาย ทั้งต่อประชาชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ และพร้อมจะยกระดับการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น จำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มีทิศทางในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการรับมือหรือการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ ส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง รวมถึงสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้เชี่ยวชาญการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขศาสตร์ อีกทั้งสหสาขาวิชาทางเทคโนโลยี จะช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษา วิจัยและความรู้ทางวิชาการในด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในปี 2566 - 2567 ที่ผ่านมาเกิดการสุดขั้วของสภาพอากาศที่ถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น ทำให้บั่นทอนการพัฒนามนุษย์และก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากขึ้น ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ทุกประเทศต่างเร่งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและยกระดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมไทยและมวลมนุษยชาติ ก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดระดับโลก (World Class University) โดยการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals - SDGs มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการลงนามความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการร่วมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งก้าวต่อไปจากนี้ จะทำให้เกิดองค์ความรู้ขยายผลออกไปในวงกว้าง นำไปสู่การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนในสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Update : 3 พฤษภาคม 2567