Press Release

>Press Release >คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) จัดเสวนาประเด็นร้อนด้านสิ่งแวดล้อม “การรับมือ PM 2.5 ในมิติสาธารณสุขศาสตร์”
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) จัดเสวนาประเด็นร้อนด้านสิ่งแวดล้อม “การรับมือ PM 2.5 ในมิติสาธารณสุขศาสตร์”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) จัดเสวนาประเด็นร้อนด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การรับมือ PM2.5 ในมิติสาธารณสุขศาสตร์” ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา, ดร.ศักดา ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) เป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนาในครั้งนี้ เน้นการนำเสนอรูปแบบการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและข้อมูลพารามิเตอร์ ที่สำคัญจากการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลปริมาณความเข้มข้นสารมลพิษอากาศ ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งประเทศไทยมีการจัดการระบบข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลที่มีความพร้อมในหลายมิติอยู่แล้ว ดังนั้น ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีความรุนแรงอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชากรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย การประยุกต์ใช้ข้อมูลจริงควบคู่กับการพยากรณ์ก่อนการเกิดเหตุการณ์วิกฤตดังกล่าว ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นกระบวนการขับเคลื่อนในการส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะคุกคามต่าง ๆ เช่น การประกาศมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานได้จากที่บ้าน (work from home) ก่อนการเกิดภาวะวิกฤตอย่างน้อย 1 - 2 วัน โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์เป็นฐาน รวมถึงการสร้างความตระหนักของประชาชนให้เกิดการสร้างความรอบรู้สุขภาพ การดูแลตนเองในภาวะวิกฤต นอกจากนี้ เวทีการเสวนาในครั้งนี้ เป็นเวทีแสดงทัศนคติ มุมมองทางวิชาการ และการเสริมสร้างความตระหนักในประเด็นการป้องกันโรค (Health Prevention) ซึ่งถือเป็นมุมมองหนึ่งทางด้านสาธารณสุขยุคใหม่ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ได้เห็นถึงแนวทางและความสำคัญของการดำเนินการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าการเกิดความรุนแรง

Update : 14 มีนาคม 2566