Press Release

>Press Release >คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท จันวาณิชย์ จากัด เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท จันวาณิชย์ จากัด เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จากัด เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ และความหลากหลายของผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด 3P (Health Prevention, Health Promotion และ Health Protection) เพื่อให้สอดรับกับความต้องการที่หลากหลายของประเทศและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว

“การลงนามความร่วมมือในวันนี้ จึงถือเป็นก้าวสาคัญ ในการร่วมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของประเทศและโลก ในอนาคต” คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

นายธนพล กองบุญมา กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ ถือเป็น อีกก้าวสาคัญในการดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ร่วมกับองค์กรของภาครัฐและเอกชน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นฟันเฟืองสาคัญในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพแก่นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนการผลิตนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะทางการแพทย์ ให้สามารถสร้างประโยชน์ต่อบุคลากรการแพทย์ และประชาชนอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ ในพิธีลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้ การตอบสนองต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสาหรับทุกคนในทุกช่วงวัย และเป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ผู้ร่วมงานสวมเสื้อโปโลแทน การสวมเสื้อเชิ้ต เน้นการสร้างความสบายในการปฏิบัติงานและช่วยลดการปล่อยระบายคาร์บอนได้ประมาณ 3.3 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้มีการใช้แก้วน้าเซรามิคแทนการใช้แก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษทั่วไป เป็นการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการลดการระบายคาร์บอนเช่นกัน โดยสามารถช่วยลดคาร์บอนได้ประมาณ 90 กิโลกรัมคาร์บอน- ไดออกไซด์เทียบเท่าต่อครั้ง อีกทั้งการจัดอาหารว่างในวันงานจะจัดเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการที่สาคัญ ได้แก่ ข้อมูลพลังงานและสารอาหาร

Update : 28 ตุลาคม 2565