>สภาบุคลากรสายสนับสนุน

นางสาววิไล กลัดพรหม

ประธานสภา
vilai.klu@mahidol.ac.th

นางสาวนิภัทรา เทพนิมิตร

รองประธานสภา
niphatthra.the@mahidol.ac.th

นางสาวภัทราพร เพ็ชรนิล

เลขาธิการสภา
phattaraporn.phe@mahidol.ac.th

นางธัญญารัตน์ สุนทร

กรรมการสภา
thanyarat.soo@mahidol.ac.th

นายคณาทรัพย์ ธวัฒติง

กรรมการสภา
kanasap.taw@mahidol.ac.th

นางวินิจ คำผา

กรรมการสภา
winij.kum@mahidol.ac.th

นางสาวอินทิพร ทิพย์เนตร

กรรมการสภา
intiporn.tip@mahidol.ac.th

นางสาวปุณณภา ระวานนท์

กรรมการสภา
punnapar.raw@mahidol.ac.th

นางรัญจวน เดชไทย

กรรมการสภา
runjun.dej@mahidol.ac.th