>สภาบุคลากรสายสนับสนุน

นางนภาพร ม่วงสกุล

ประธานสภา
คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนจากสำนักงานคณบดี
napaporn.mua@mahidol.ac.th
0 2354 8531
More Detail

นางสาวปุณณภา ระวานนท์

รองประธานสภา
ผู้แทนจากภาควิชา
punnapar.raw@mahidol.ac.th
0 2354 8530
More Detail

นางสาวปาริฉัตร บำรุงศรี

เลขาธิการสภา
ผู้แทนจากสำนักงานคณบดี
paritchut.bom@mahidol.ac.th
0 2354 8556
More Detail

นางยุพดี รักษ์มณี

กรรมการ
คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนจากภาควิชา
yupadee.rak@mahidol.ac.th
0 2644 5130
More Detail

นางสาวศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ

กรรมการ
ผู้แทนจากสำนักงานคณบดี
sasiluck.boo@mahidol.ac.th
0 2640 9854
More Detail

นายวรวุฒิ ตรีชั้น

กรรมการ
ผู้แทนจากสำนักงานคณบดี
worawoot.tri@mahidol.ac.th
0 2640 9836
More Detail

นางวินิจ คำผา

กรรมการ
ผู้แทนจากภาควิชา
winij.kum@mahidol.ac.th
0 2644 5130
More Detail

นางรัญจวน เดชไทย

กรรมการ
ผู้แทนจากสำนักงานคณบดี
runjun.dej@mahidol.ac.th
0 2640 9837
More Detail

นายผาสุช เลิศงาม

กรรมการ
ผู้แทนจาก OPHETS
phasuk.ler@mahidol.ac.th, phasuk.lerd@gmail.com
0 2354 8557
More Detail