>สภาบุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวปุณณภา ระวานนท์

ประธานสภา
punnapar.raw@mahidol.ac.th

นางอัญชลี บูรภักดิ์

รองประธานสภา
anchalee.boo@mahidol.ac.th

นางสาวนิภัทรา เทพนิมิตร

เลขาธิการสภา
niphatthra.the@mahidol.ac.th

นางธัญญารัตน์ สุนทร

กรรมการสภา
thanyarat.soo@mahidol.ac.th

นางสาวภัทราพร เพ็ชรนิล

กรรมการสภา
phattaraporn.phe@mahidol.ac.th

นางสาวปาริฉัตร อ่ำสถาน

กรรมการสภา
parichat.umt@mahidol.ac.th

นางวินิจ คำผา

กรรมการสภา
winij.kum@mahidol.ac.th

นางสาวอินทิพร ทิพย์เนตร

กรรมการสภา
intiporn.tip@mahidol.ac.th

นางรัญจวน เดชไทย

กรรมการสภา
runjun.dej@mahidol.ac.th