>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดำเนินงานร่วมกับชุมชนวิเคราะห์สถานการณ์อนามัยชุมชนวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาสุขภาพ จัดระบบเฝ้าระวังปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ พัฒนาระบบบริการอนามัยชุมชน ควบคุมกำกับงานและประเมินผลโครงการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศใช้กระบวนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเป็นหลัก มีชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยการสหสาขาวิชาการ
โอกาสการทำงาน :นักวิชาการด้านสาธารณสุขในหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐบาล เช่น โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรการพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพ และพัฒนาชุมชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานภาคเอกชนด้านสุขภาพ
โอกาสศึกษาต่อ :สาขาสาธารณสุขศาสตร์ โรคติดเชื้อ วิทยาการระบาด ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ พัฒนาสังคม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2640 9850
เบอร์ภายใน : 1108, 3702

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์งานบริหารการศึกษาฯ