>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Bachelor of Science Program in Public Health

สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ :หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แบบเหมาจ่าย 21,000 บาท
ทุนการศึกษา :ทุนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุนมูลนิธิราชพฤกษ์ ทุนจากศิษย์เก่า ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี
มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดำเนินงานร่วมกับชุมชน วิเคราะห์สถานการณ์อนามัยชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาสุขภาพ จัดระบบเฝ้าระวังปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ พัฒนาระบบบริการอนามัยชุมชน ควบคุมกำกับงาน และประเมินผลโครงการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ใช้กระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาแบบบูรณาการเป็นหลัก โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
โอกาสการทำงาน :นักปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในสาขาต่างๆ ได้แก่ นักสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักปฏิบัติงานด้านควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา สุขาภิบาลอาหาร พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน นักวิชาการด้านสาธารณสุขและนักวิชาการ ในสาขา ต่างๆ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา นอกจากนั้น ยังสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น
โอกาสศึกษาต่อ :ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาสาธารณสุขศาสตร์ โรคติดเชื้อ วิทยาการระบาด ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ พัฒนาสังคม เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาอนามัยชุมชน

อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4) ชั้น 7
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8555

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์ภาควิชาฯ