>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเมืองและชนบท โดยผลิตบุคลากรให้มีพื้นฐาน ความรู้ในการปฏิบัติ การบริหาร การวางแผน และการประเมินผลงานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจทำให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และทำการควบคุมจัดการมลพิษต่างๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานบำบัดและกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
โอกาสการทำงาน :นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และ องค์กรส่วนท้องถิ่น
โอกาสศึกษาต่อ :สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาคารพิชิตสกุลพราหมณ์ (อาคาร 2) ชั้น 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2354-8525, 0-2354-8543 ต่อ 2403

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์ภาควิชาฯ