>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Bachelor of Science Program in Environmental Health

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ :หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบเหมาจ่าย 21,000 บาท
ทุนการศึกษา :ทุนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุนมูลนิธิราชพฤกษ์ ทุนจากศิษย์เก่า ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี
อาชีพหลังจบ :
1. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักสุขาภิบาล นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้ควบคุมของเสียอันตราย ผู้ควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. นักวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อม และผู้ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4. อาชีพอิสระด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ
โอกาสการทำงาน :การขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
• สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมชำนาญการของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สามารถสอบขอใบอนุญาตสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ ของเสียอันตราย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โอกาสศึกษาต่อ :ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาคารพิชิตสกุลพราหมณ์ (อาคาร 2) ชั้น 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2354-8525, 0-2354-8543 ต่อ 2403

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์ภาควิชาฯ