>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Bachelor of Science Program in Public Health

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ :หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แบบเหมาจ่าย 21,000 บาท
ทุนการศึกษา :ทุนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุนมูลนิธิราชพฤกษ์ ทุนจากศิษย์เก่า ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและความ ปลอดภัยของอาหาร ตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ควบคุมการผลิตและ พัฒนาผลิตภัณฑ์การอาหารให้ได้มาตรฐาน โดยการประยุกต์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีวเคมีทางอาหาร โภชนชีวเคมี การวิเคราะห์อาหาร การแปรรูปอาหาร การประกันคุณภาพด้านอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการสุขาภิบาลด้านอาหาร
โอกาสการทำงาน :นักสาธารณสุข นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ เจ้าหน้าที่ในสายงานการผลิต การประกันคุณภาพและการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับผลิตการบริการอาหาร
โอกาสศึกษาต่อ :สาขาเทคโนโลยีทางอาหารหรือวิทยาศาสตร์การอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวเคมีหรือชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พิษวิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และโภชนาการ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาโภชนวิทยา

อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ (อาคาร 2) ชั้น 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8539

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์ภาควิชาฯ