>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและความ ปลอดภัยของอาหาร ตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ควบคุมการผลิตและ พัฒนาผลิตภัณฑ์การอาหารให้ได้มาตรฐาน โดยการประยุกต์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีวเคมีทางอาหารโภชนชีวเคมี การวิเคราะห์อาหาร การแปรรูปอาหาร การประกันคุณภาพด้านอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร และการสุขาภิบาลด้านอาหาร
โอกาสการทำงาน :นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ เจ้าหน้าที่ในสายงานการผลิต การ ประกันคุณภาพและการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับผลิตการบริการอาหาร
โอกาสศึกษาต่อ :สาขาเทคโนโลยีทางอาหารหรือวิทยาศาสตร์การอาหาร การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวเคมี หรือชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว พิษวิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและโภชนาการ

ติดต่อสอบถาม

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2640 9850
เบอร์ภายใน : 1108, 3702

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์งานบริหารการศึกษาฯ