>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

มุ่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการ กำหนดอาหารตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการบริหารจัดการด้านการกำหนดอาหาร ให้เหมาะสมกับการเจ็บป่วย โดยดำเนินการบริการอาหาร ในสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ อาหารทั้งในระดับบุคคล สถาบัน และชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาโภชนาการโดยส่งเสริมป้องกัน ควบคุมกำกับ และประเมินผลการ ดำเนินโครงการโภชนาการ เพื่อให้ บุคคล ชุมชนมีภาวะโภชนาการที่ดี อันนำไปสู่ การมีสุขภาพ และคุณภาพ ที่ดีของประชาชน
โอกาสการทำงาน :นักกำหนดอาหารในฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน, นักวิชาการด้านโภชนาการในงานส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอาหารในสถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐบาล และเอกชน, นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนตลอด จนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
โอกาสศึกษาต่อ :สาขาโภชนวิทยาสาขาโภชนศาสตร์ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เภสัชวิทยาด้านอาหารและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาโภชนวิทยา

อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ (อาคาร 2) ชั้น 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8539

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์ภาควิชาฯ