>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารตามมาตรฐานวิชาชีพนักกำหนดอาหาร มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในบทบาทนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ได้แก่ วินิจฉัยปัญหาโภชนาการโดยการประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย วิเคราะห์และวางแผนการให้โภชนบำบัด การให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และฟื้นฟูภาวะโภชนาการ และการดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษาเพื่อให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการ ร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพและภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนมีทักษะในการทำวิจัย โดยบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์การสาธารณสุข โภชนาการและการกำหนดอาหาร สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ :
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 168,000.00 บาท
(เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 21,000.00 บาท ไม่รวมภาคฤดูร้อน)
ทุนการศึกษา :กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. ทุนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุนมูลนิธิราชพฤกษ์ ทุนจากศิษย์เก่า ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี
โอกาสการทำงาน :บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร สามารถประกอบอาชีพที่น่าสนใจได้หลากหลาย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
1. นักกำหนดอาหารวิชาชีพ (เมื่อสอบผ่านการขึ้นทะเบียนนักกำหนดอาหารวิชาชีพ)
2. นักโภชนาการ
3. นักวิชาการโภชนาการ เช่น นักวิชาการศึกษาด้านโภชนาการ นักวางแผนงานด้านโภชนาการ นักวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
4. อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร ผู้ให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ เป็นต้น
โอกาสศึกษาต่อ :สาขาโภชนวิทยาสาขาโภชนศาสตร์ อาหารและโภชนาการ วิทยาการกำหนดอาหาร โภชนาการสาธารณสุข เภสัชวิทยาด้านอาหาร และกลุ่มวิทยศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาโภชนวิทยา

อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ (อาคาร 2) ชั้น 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8539

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์ภาควิชาฯ