>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มุ่งให้การศึกษา การวิจัย โดยการนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัย วางแผนควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน และป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อลดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานและการสูญเสียผลผลิต โดยจัดประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
โอกาสการทำงาน : นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานรัฐบาล เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพในหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานเอกชน เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึง ภาคบริการ เช่น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
โอกาสศึกษาต่อ : สาขาสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย สาขาพิษวิทยา สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ (อาคาร 2) ชั้น 6
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644 4070 ต่อ 102

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์ภาควิชาฯ