>หลักสูตรระดับปริญญาตรี >หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบบเหมาจ่าย 21,000 บาท
ทุนการศึกษา :ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุนมูลนิธิราชพฤกษ์ ทุนสนับสนุนจากภาควิชา/อาจารย์ ทุนจากเครือข่ายศิษย์เก่า ฯลฯ ซึ่งมีการประกาศให้สมัครรับทุนเป็นประจำทุกปี
หลักสูตรฯ มุ่งให้การศึกษา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถบูรณาการร่วมกับความรู้เฉพาะทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานในการปกป้อง ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ วางแผนควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน และป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยสามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบัน ผู้ที่จบการศึกษาสาขานี้ ยังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้สถานประกอบกิจการหลากหลายประเภท ต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนี้
โอกาสการทำงาน :
• ภาคเอกชน เป็นบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เช่น อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์-ขนส่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมซีเมนต์-วัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ โดยสามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ ได้ตามกฎหมายแรงงาน และก้าวหน้าตามประสบการณ์ขึ้นสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้าหรือผู้บริหารได้
• ภาคราชการ สามารถดำรงตำแหน่งนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ในสายงานของส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยผ่านการสอบของสำนักงาน ก.พ. และสามารถก้าวหน้าในตำแหน่งได้ตามเส้นทางของหน่วยราชการที่สังกัด
• องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ เช่น ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการในสถาบันการศึกษา/ศึกษาต่อเพื่อเป็นอาจารย์ เป็นผู้ให้บริการในหน่วยงานที่ปรึกษาหรือตรวจวัด/วิเคราะห์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ
• งานอิสระ/ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ
โอกาสศึกษาต่อ : ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาโทควบต่อปริญญาเอก ในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม การยศาสตร์ อาชีวเวชศาสตร์ พิษวิทยา วิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนั้น ๆ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ (อาคาร 2) ชั้น 6
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644 4070 ต่อ 102

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว็บไซต์ภาควิชาฯ