2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >"ม.มหิดล ผลิต "อาหารแห่งอนาคต"
"อาหารแห่งอนาคต" รองรับ "สังคมผู้สูงวัย"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมเชิงรุก “อาหารแบบข้นหนืดพร้อมบริโภคเพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวการณ์กลืนลำบาก” ตอบโจทย์สังคมในฐานะ “อาหารแห่งอนาคต” พร้อมจับมือเอกชน ดันผลิตภัณฑ์ออกวางตลาดเป็นครั้งแรก

วิกฤติ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวจนถึงเกือบหยุดนิ่งในบางด้าน แต่ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับผลกระทบจนไปต่อไม่ได้ จากตัวเลขการส่งออกกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2563 ชี้ให้เห็นว่า COVID-19 ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแค่ไหน

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะฯ มุ่งพัฒนา “นวัตกรรมเชิงรุก” โดยยึดหลักแห่งสุขภาวะ “3P” คือป้องกัน (Prevention) ส่งเสริม (Promotion) และ ปกป้อง(Protection) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งยังได้มองไปถึง เรื่อง การบริการสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกเหนือไปจากการผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้ว อีกจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้เพื่อการขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปในวงกว้าง

หนึ่งในนวัตกรรมแห่งสุขภาวะโดยภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาคภูมิใจในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” คือ ความสำเร็จจากการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอาหารแบบข้นหนืดพร้อมบริโภคเพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวะการกลืนลำบาก ที่ได้รับการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมกับภาคเอกชนวางตลาดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ผลจากความสำเร็จนอกจากจะเป็นการทำให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะการกลืนลำบากได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ และเกษตรกรไทย จากการผลิตซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลูกขึ้นภายในประเทศ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการประยุกต์เอาอาหารคาว หวานที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เช่น ต้มข่าไก่ซึ่งใช้กะทิธัญพืชที่ดีต่อสุขภาพ และข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งใช้ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู และมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ที่ปลูกภายในประเทศเช่นกัน มาทำเป็นอาหารแบบข้นหนืดพร้อมบริโภค แบบแยกเสิร์ฟที่กลืนง่าย อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ พลังงานต่ำ และรสชาติอร่อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย เล่าถึงที่มาของโครงการนวัตกรรมอาหารแบบข้นหนืดพร้อมบริโภคเพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวะการกลืนลำบากว่า เกิดจากการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วได้มีการขยายผลต่อไปจนสามารถพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเพื่อการส่งออกที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยผ่านการทดสอบวัดความหนืด ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ (Rheometer) มีค่าอยู่ในช่วง 4.9 – 7.7 Pa.s หรือ ปาสคาลวินาที ซึ่งจัดเป็น Dysphagia Pureed Diet ตามมาตรฐานของ The National Dysphagia Diet แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์อาหารแบบข้นหนืดพร้อมบริโภคเพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวะการกลืนลำบากที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นนี้ มีทั้งอาหารคาว และหวาน โดยในแต่ละรสชาตินี้ให้พลังงานเท่ากัน คือ 250 กิโลแคลอรี่ ในปริมาณ 250 กรัม สำหรับอาหารหวานเสริมคุณค่าทางอาหารด้วยการเติมผงโปรตีนไข่ขาว ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานบรรจุในถุงรีทอร์ท (Retort Pouch) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์พร้อมทานที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานในอุณหภูมิห้อง เอื้อต่อการส่งออก

อาหารข้นหนืดนอกจากจะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยแล้ว ยังช่วยเติมชีวิตให้กับผู้ที่มีภาวการณ์กลืนลำบากอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่องปาก และโรคทางสมอง ฯลฯ ได้อีกด้วย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า แนะนำวิธีการเตรียมอาหารข้นหนืดไว้สำหรับให้ผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยที่มีภาวะ การกลืนลำบากรับประทานเองที่บ้านว่าสามารถนำเอาอาหารที่ผู้ป่วยชื่นชอบ ซึ่งไม่แสลงโรค มีรสไม่จัด และไม่มัน มาบดและผสมน้ำพอประมาณ ก่อนเติมแป้งข้าวโพด หรือแป้งมัน ขณะเคี่ยวบนเตา จนมีความข้นหนืดที่สามารถเกาะคงรูปร่างอยู่บนช้อนได้ และเมื่อตะแคงช้อนอาหารจะตกจากช้อนทั้งหมด ตามวิธี IDDSI Spoon Tilt Test ซึ่งเป็นวิธีทดสอบความข้นหนืดที่เหมาะสมตามมาตรฐานของ IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) ซึ่งปัจจุบันเป็นมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วยกลืนลำบากระดับสากลที่ใช้กันในโรงพยาบาล

ผลิตภัณฑ์อาหารแบบข้นหนืดพร้อมบริโภคเพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวะการกลืนลำบาก ที่ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดค้นและพัฒนาขึ้นนี้ตอบโจทย์สังคมในฐานะ  “อาหารแห่งอนาคต” ที่พร้อมรองรับ “สังคมผู้สูงวัย” อีกทั้งยังตอบโจทย์เทรนด์ “อาชีพแห่งอนาคต” ด้วย “นักกำหนดอาหาร” ซึ่งเป็นบัณฑิตคุณภาพจาก ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นอาชีพที่กำลังมาแรง สู่สังคมต่อไป

“โครงการนวัตกรรมอาหารแบบข้นหนืดพร้อมบริโภคเพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวการณ์กลืนลำบาก” ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs ข้อ 2 ขจัดความหิวโหย : ที่มีการส่งเสริมยกระดับโภขนาการทางอาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ให้มีเข้าถึงอาหารปลอดภัย และยุติภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่มีภาวะกลืนลำบาก  ข้อ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : โดยเป็นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชากรทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ ผู้สูงวัย ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคม ข้อ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและเติบโตทางเศรษฐกิจ : โดยสามารถนำงานวิจัย นวัตกรรมมาต่อยอดส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง จนเกิดเป็นการจ้างงานที่เหมาะสมและมีผลตอบแทนที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน ข้อ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน : การนำงานวิจัย นวัตกรรม มาพัฒนาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและมีมูลค่าเพิ่ม และข้อ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน : ด้วยการพัฒนารูปแบบการบริโภคและมีแนวทางในกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน

แหล่งข่าว

1. ฐานเศรษฐกิจ 20-11-64 https://www.thansettakij.com/lifestyle/504027

2. LINE TODAY 19-11-64 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/eLw1RWx?utm_source=copyshare
LINE TODAY 20-11-64 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/603Ppra?utm_source=copyshare

3. สยามรัฐ 19-11-64 https://siamrath.co.th/n/299028

4. The Glocal 19-11-64 https://www.facebook.com/100720421465047/posts/430637691806650/?d=n

5. เรื่องเล่า ข่าวเกษตร 19-11-64 https://www.facebook.com/116504086402205/posts/668614511191157/?d=n

6. Health News Thailand 19-11-64 https://www.facebook.com/143696702651835/posts/1527772224244269/?d=n

7. ThaiPR.NET 19-11-64 https://www.thaipr.net/health/3124176

8. RYT9.COM 19-11-64 https://www.ryt9.com/s/prg/3275014

9. บลูชิพ 19-11-64 https://www.bluechipthai.com/information-ม_มหิดล_มุ่งนวัตกรรมเชิงรุกผลิตอาหารแห่งอนาคต-33333339
https://www.facebook.com/103360737845122/posts/463974388450420/?d=n

10. นิตยสารสาระวิทย์ 20-11-64 https://www.nstda.or.th/sci2pub/mahidol-future-food/

11. เมดิคอลไทม์ 21-11-64 http://medi.co.th/news_detail4.php?q_id=437

12. บ้านเมือง 22-11-64 https://www.banmuang.co.th/mobile/news/education/259466

Update : 22 พฤศจิกายน 2564