Press Release

>Press Release >การจัดเสวนา "PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)"
การจัดเสวนา "PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)"
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ในการเปิดการเสวนา "PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)" ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings และผ่าน Facebook Live PH Mahidol ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการเสวนาฯ วันนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการเสวนา ฯ ครั้งนี้

การเปิดเวทีการเสวนาในวันนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันจัดขึ้น อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัญหา PM 2.5 ไม่ได้เป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการกำหนดมาตรการเชิงรุกในการเผชิญปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ข้อมูลการพยากรณ์ (PM 2.5 forecasting) ในการกำหนดมาตรการในรูปแบบ preventive ของหน่วยงานกำกับในพื้นที่ อันจะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมถึงความร่วมมือและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเผชิญปัญหา

อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นการนำเสนอความพร้อมในการบริหารจัดการ และนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารจัดการแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเผชิญและการจัดการแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเชิงรุกต่อไป เวทีการเสวนาฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมในการเสวนาฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศักดา ตรีเดช ผู้อำนวยการศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คุณวิรัช ตันชนะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กาญจนสุธา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวนประมาณ 150 คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

Update : 29 พฤศจิกายน 2564